dissabte, 12 de gener de 2013

El meu procés d'aprenentatge en forma de cas


NTICEDU: El meu procés d’aprenentatge (Beth Llamas Ribas)
Síntesi destacant l’aprenentatge que es pretén
A través d’aquesta assignatura, articulada mitjançant situacions mediades per les TIC, el que es pretén és que l’alumne experimenti, tant des d’aquest rol com del de psicopedagog, amb els plantejaments teoricopràctics de la Tecnologia Educativa. D’aquesta manera, s’espera que acabi interioritzant-los i actuant-ne en conseqüència.

Per assolir aquesta fita, es plantegen un seguit de situacions problemàtiques entorn els conceptes ciència, tecnologia, societat i educació, encarades a generar activitat cognitiva per provocar un canvi conceptual. Estem parlant de tasques induïdes com ara la resposta de qüestions breus, l’elaboració de mapes conceptuals, la participació argumentada en debats estructurats, la redacció d’informes de síntesi o el disseny, desenvolupament, implementació i avaluació de projectes mediats per les TIC. En qualsevol cas, la dinàmica sempre és la mateixa: combinar teoria, planificació, pràctica i reflexió, per tal de contribuir a la construcció d’un aprenentatge de tipus significatiu.

Índex
Contingut
Observacions
Context general
Experiència en ensenyament
1 i mig
---
Experiència / Nivell d’expertesa en l’ús de TIC
Les empra sovint, tant a nivell personal com formatiu i docent
---
Tipus d’escola
Universitat a distància (Universitat Oberta de Catalunya)
---
Localització del centre
Virtual (en línia)
---
Connexió
Internet (Wi-Fi)
---
Localització dels recursos tecnològics
Flexible (ordinador amb connexió a Internet)
---
Situació sòcio - econòmica dels alumnes
Classe mitjana
---
Context de la història o cas
Nivell dels alumnes
2n cicle universitari (51 crèdits)
---
Àrea / unitat
NTICEDU (Psicopedagogia)
---
Fites en la història
Activitats planificades a la sessió o unitat
1. Avaluació inicial: Qüestionari breu i mapa conceptual
2. PAC 1: Debat estructurat, de la teoria a la pràctica argumentada
3. PAC 2: Educació i tecnologia, síntesi de coneixement i canvi conceptual
4. PAC 3: Projecte TIC i aprenentatge significatiu
---

Nivell d’aprenentatge esperat
1. Copsar l’orientació de l’assignatura i prendre consciència de l’aprenentatge disponible i mancant entorn el món de la Tecnologia educativa i les NTICEDU.
2. Percebre la ciència, tecnologia i societat com un tot indiscernible. Reflexionar entorn els mites tecnològics i adoptar una visió realista de les TIC, que contempli tant els pros com els contres, posant èmfasi en l’entorn educatiu. Emprar el procediment d’argumentació de Toulmin. Copsar el potencial didàctic del debat virtual estructurat.
3. Matisar relacions entre els conceptes clau de l’assignatura. Prendre consciència de les oportunitats i les exigències que suposa la Societat de la Informació. Conceptualitzar la Tecnologia educativa. Traslladar el focus d’atenció als processos. Copsar el potencial de les situacions mediades d’aprenentatge, posant èmfasi en la contribució de les TIC. Detectar les condicions necessàries per explotar-les. Comprendre la utilitat de l’avaluació. Copsar el potencial didàctic del mapa conceptual.
4. Percebre el potencial educatiu dels problemes de la vida quotidiana i la mediació de les TIC per a la construcció d’un aprenentatge signiticatiu. Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar propostes didàctiques, d’acord amb la Tecnologia educativa. Copsar el potencial de l’aprenentatge col•laboratiu i les eines Web 2.0.
---
Tipus d’activitat
Presa de contacte;
elaboració de mapes conceptuals;
intervenció argumentada en debats;
reflexió teòrica i pràctica;
redacció d’informes de síntesi;
disseny, desenvolupament, implementació i avaluació de propostes didàctiques;
autoavaluació i avaluació a companys
---
Activitats de la història o cas
Tecnologies utilitzades
a)Campus virtual de la UOC
b)Blogger
c)CmapTools
d)Google Drive
e)Wikispaces
f)Prezi
g)Kite
---
Raó per la qual la fa servir
Es tracta d’eines Web 2.0, que contribueixen a compartir les experiències i/o els coneixements distribuïts i permeten la construcció d’un aprenentatge de tipus col·laboratiu, a través de la Xarxa
---
Naturalesa de las activitats (tasques cognitives a realitzar)
Comprensió,
anàlisi,
 raonament,
presa de decisions,
expressió,
representació,
síntesi,
argumentació,
avaluació
---
Dificultats trobades
Conceptualització, matisació de relacions entre conceptes i comprensió d’algunes de les demandes en relació amb les PAC
---
Ajuda / col·laboració emprada
Consulta als meus companys a través del fòrum de l’aula o l’espai de debat, a la meva parella a través de les eines Web 2.0 emprades i/o a la consultora de l’assignatura a través del correu electrònic
---
Rol del professor
Mediador, provoca situacions d’aprenentatge articulades a través del suport de les TIC i ajusta la seva intervenció a la ZDP de l’alumne
---
Rol de l’estudiant
Explorador, desenvolupa habilitats cognitives i construeix aprenentatge, en interacció amb els companys: cerca i processa informació per fer front als reptes que se li plantegen; raona, pren decisions i les argumenta; conceptualitza, construeix i reajusta relacions entre conceptes mentals
---
Resultats
Observacions
L’alumne participa activament en totes les activitats d’avaluació continuada plantejades. A més, assoleix el nivell d’aprenentatge esperat. Per acabar, manifesta un canvi conceptual, procedimental i actitudinal en relació amb els aspectes treballats en l’assignatura.
---
Avaluació de l’aprenentatge
1. Avaluació inicial:
-Resposta al qüestionari de desenvolupament breu
-Elaboració d’un mapa conceptual
2. PAC 1:
-Redacció d’un missatge de síntesi i d’una autoavaluació al debat CTS
-Avaluació a un company, en base les seves intervencions en el debat
-Redacció d’unes conclusions
3. PAC 2:
-Argumentació sobre si s’ha produït o no un canvi conceptual
-Autoavaluació a partir d’una rúbrica
4. PAC 3:
-Redacció d’unes conclusions
-Valoració sobre el propi procés d’aprenentatge
-Autoavaluació a partir d’una rúbrica
5. Final:
-Presentació del projecte TIC en forma de cas
-Presentació del propi procés d’aprenentatge en forma de cas i argumentació sobre si s’ha produït o no un canvi conceptual, procedimental i actitudinal i, per acabar, un aprenentatge significatiu
-Avaluació d’un company, en base els dos casos exposats i l’ús del bloc com a portafoli
-Autoavaluació a partir d’una rúbrica
---
Lliçó apresa pel professor
Les situacions mediades tenen un gran potencial de cares a la construcció d’un aprenentatge de tipus significatiu. A més, les TIC resulten unes grans aliades tant en el seu disseny com anàlisi, aplicació i avaluació.
---
                                                                               

HISTÒRIA COMPLERTA

Entrevistadora: M’agradaria demanar-te que compartissis la teva història en relació amb el procés d’aprenentatge que has experimentat a través de cursar els crèdits de “Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació”.
Mestra i estudiant de psicopedagoga: Perfecte. Per on començo?
Entrevistadora: Bé, potser ens podries explicar l’orientació que ha adoptat l’assignatura i el tipus d’activitats realitzades.
Mestra i estudiant de psicopedagoga: I tant! A veure, d’entrada, cal destacar que NTICEDU és una assignatura que únicament es pot superar a través de l’avaluació continua. Això ja diu molt del tipus d’aprenentatge que se n’espera.
Entrevistadora: Què vols dir?
Mestra i estudiant de psicopedagoga: Doncs que, a la UOC, aquesta assignatura respon a un plantejament constructivista i està encarada a un aprenentatge de tipus significatiu. Per això, s’articula mitjançant situacions mediades per les TIC, en què els alumnes hem de fer front a reptes cognitius (encarats a provocar un canvi conceptual, procedimental i actitudinal) que giren entorn els conceptes ciència, tecnologia, societat i educació, a través d’activitats encaminades a experimentar amb els plantejaments teoricopràctics de la Tecnologia educativa, tot combinant teoria, planificació, pràctica i reflexió. D’aquesta manera, es pretén que acabem interioritzant-los i, a partir d’aquí, actuant-ne en conseqüència.
Entrevistadora: Més concretament, a quin tipus de tasques et refereixes?
Mestra i estudiant de psicopedagoga: Estic parlant de tasques com ara la resposta de qüestions breus, l’elaboració de mapes conceptuals, la participació argumentada en debats estructurats, la redacció d’informes de síntesi o el disseny, desenvolupament, implementació i avaluació de projectes mediats per les TIC. Però, bé, si vols, puc detallar-te una mica la seqüència d’activitats que hem seguit.
Entrevistadora: Perfecte. Moltes gràcies!
Mestra i estudiant de psicopedagoga: Només d’entrada, a mode d’avaluació inicial, abans de consultar cap mena de font, vam contestar un formulari de desenvolupament breu i vam elaborar un mapa conceptual entorn la relació existent entre ciència, tecnologia, societat i educació.
Entrevistadora: I com valores el fet d’haver iniciat l’assignatura d’aquesta manera?
Mestra i estudiant de psicopedagoga: Doncs, la veritat és que molt positivament. Considero que em va resultar mol útil per copsar l’orientació de l’assignatura i descobrir-ne els continguts. També per adonar-me de l’estat dels meus coneixements i prendre consciència dels aspectes en què havia de centrar-me.
Entrevistadora: Fantàstic. I, bé, amb quina activitat vareu continuar?
Mestra i estudiant de psicopedagoga: Vam continuar amb un debat estructurat en fils, en què vam haver de defensar la postura (socio o tecno) determinista que ens venia predeterminada, en base a intervencions argumentades d’acord amb el model Toulmin, que permet passar d’una premissa a una conclusió fonamentada. A més, al final, vam redactar un missatge de síntesi i d’autoavaluació, vam escriure unes conclusions i, a través d’unes nominacions positives i una rúbrica, vam avaluar alguns companys.
Entrevistadora: Què me’n dius de la tercera activitat?
Mestra i estudiant de psicopedagoga: Sense cap mena de dubte, va resultar molt interessant. Per començar, vam haver de recuperar el mapa conceptual inicial i redissenyar-lo en base l’aprenentatge construit a través de la lectura de l’article de Domènech i Tirado i del Mòdul 1 de l’assignatura i la participació en l’activitat anterior. Un cop fet, vam comparar-los per tal de valorar si s’havia produït o no un canvi conceptual i, en cas afirmatiu, de quin tipus. En el meu cas, puc dir que no només es va produir una gran ampliació sinó també una profunda reestructuració, tal com vaig exposar i argumentar en l’informe de síntesi de l’experiència, que podeu consultar al meu bloc. Per acabar, vam tornar a autoavaluar-nos, aquest cop, a través d’una rúbrica. Ara bé, m’agradaria destacar que tant aquesta activitat com la següent vaig realitzar-les en parella.
Entrevistadora: En parella?
Mestra i estudiant de psicopedagoga: Sí, era opcional, però vaig pensar que enriquiria la meva formació.
Entrevistadora: I consideres que ha estat així?
Mestra i estudiant de psicopedagoga: Oi, i tant! Tant a nivell del procés de treball en sí, cabdal pel món laboral a què ens aboquen aquests estudis, com dels contingut propis de l’assignatura, en tant que m’ha permès ampliar idees, plantejar interrogants, matisar conceptes i percebre errades. Ara bé, també he de dir que, per contra del que pot semblar, comporta molta més feina que no pas treballar de manera individual, si més no, en aquesta assignatura.
Entrevistadora: I com ho heu fet per treballar a distància?
Mestra i estudiant de psicopedagoga: Doncs bé, amb organització i, sobretot, gràcies al suport d’eines Web 2.0, com ara el Campus Virtual de la UOC, el Google Drive o el Wikispaces. Realment, aquest tipus de recursos enriqueixen molt el món formatiu, en tant que permeten la construcció d’un aprenentatge de tipus col·laboratiu més enllà de l’espai físic, tot ampliant la possibilitat d’intercanvis, la qual cosa contribueix a enriquir-se mútuament i a engreixar el coneixement disponible. De fet, no ho havia comentat però, precisament, per aquest mateix motiu, tots nosaltres tenim un bloc, on publiquem el treball que realitzem en el marc d’aquesta assignatura.
Entrevistadora: Perfecte. Per acabar, em pots parlar de la darrera activitat?
Mestra i estudiant de psicopedagoga: Sí, aquesta darrera activitat va consistir a dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar un projecte mediat per les TIC, en base a un problema significatiu per a l’alumne a qui anava destinat, amb la intenció de provocar un aprenentatge de tipus, també, significatiu, gràcies al coneixement adquirit a través de l’assignatura. En el nostre cas, vam aprofitar la inquietud d’un dels meus alumnes de suport sobre com es feia la pizza per sotmetre’l, amb el rol d’investigador, a un procés de presa de decisions, articulat pel JClic, el KidBox, el Proprofs Quiz Maker, el TuxPaint i el Windows Live Movie Maker. Per acabar, en base aquesta experiència, vam redactar unes conclusions, vam escriure una valoració sobre el propi procés d’aprenentatge en relació amb aquesta activitat i l’assignatura en general i, un cop més, vam culminar amb una rúbrica d’autoavaluació.
Entrevistadora: Veig que, des d’aquesta assignatura, s’ha posat molt èmfasi en l’avaluació.
Mestra i estudiant de psicopedagoga: Sí, efectivament, sobretot en l’autoavaluació. Resulta lògic en tant que, com he esmentat abans, respon a una orientació constructivista. D’aquesta manera, es considera cabdal prendre consciència sobre el propi procés d’aprenentatge i conèixer el punt de desenvolupament per tal d’ajustar la intervenció dins el marge d’efectivitat que correspon a la ZDP.
Entrevistadora: I bé, consideres que has experimentat un canvi conceptual, procedimental i/o actitudinal? Que has construït un aprenentatge significatiu?
Mestra i estudiant de psicopedagoga: Bé, considero que el canvi conceptual resulta evident. Queda palès en la transformació que va patir el meu mapa conceptual inicial i en els posteriors documents. Com he dit abans, no només he assimilat nous conceptes i relacions, sinó que els he acomodat als coneixements de què ja disposava, reestructurant les meves estructures cognitives. De la mateixa manera, a través de la pràctica, he experimentat un canvi procedimental, en tant que he transformat la meva forma d’operar en relació amb el disseny, l’anàlisi, l’aplicació i l’avaluació de situacions d’aprenentatge i, també, la meva forma d’argumentar. Per acabar, puc dir que he viscut un canvi actitudinal envers la potencialitat de les TIC, per això espero no tornar a limitar-les mai més a una funció transmissora. Ara bé, no només això, també he adoptat una perspectiva més crítica envers el seu ús, fruit de la meva nova concepció en relació amb la CTS (Ciència-Tecnologia-Societat), com un tot indiscernible. En base a tot això, em veig capaç d’afirmar que el meu aprenentatge ha estat de tipus significatiu.
Entrevistadora: Perdona, què vols dir ben bé amb això últim de la perspectiva crítica?
Mestra i estudiant de psicopedagoga: Simplement, que no es pot caure en reduccionismes. La tecnologia, per si mateixa, no es bona ni dolenta, tot depèn del context en què s’inscriu i de l’ús que se’n fa. Ara bé, tampoc és neutra: és una producció social i, com a tal, respon a unes concepcions concretes i uns interessos determinats, cosa que cal tenir en compte.
Entrevistadora: Bé, ja per acabar, t’agradaria compartir alguna lliçó que hagis après a través d’aquesta assignatura?
Mestra i estudiant de psicopedagoga: Només m’agradaria afegir que, tal com he tingut l’oportunitat d’experimentar en primera persona, les situacions mediades tenen un fort potencial de cara a la construcció d’un aprenentatge de tipus significatiu. De fet, em veig amb cor d’afirmar que aquest tipus de resultat només s’obté, realment, quan l’aprenentatge deriva d’un procés actiu, constructiu, col·laboratiu, intencional, conversacional, contextualitzat i reflexiu, com el que hem seguit al llarg d’aquesta assignatura. Per això, considero que respectar aquests principis resulta clau per oferir una intervenció educativa de qualitat.
Entrevistadora: Doncs, ara sí. Moltes gràcies per haver col·laborat amb nosaltres a través d’explicar-nos la teva experiència!
Mestra i estudiant de psicopedagoga:  Ha estat tot un plaer. Al contrari, gràcies a vosaltres per interessar-vos pel meu cas!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada